List of students
ID Name Birthday Gender Class Option
1010 Ngô Ngọc Ánh 01/01/2000 Female DH15DTC edit delete
1011 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 01/02/2001 Female DH15DTC edit delete
1012 Trần Hữu Châu 03/04/2005 Male DH15DTC edit delete
1013 Nguyễn Hoàng Doanh 19/05/2001 Male DH15DTC edit delete
1014 Nguyễn Thị Em 14/02/2001 Female DH15DTC edit delete
1015 Nguyễn Nhựt Hào 17/06/2001 Male DH15DTC edit delete
1016 Phạm Trung Kiên 17/05/2001 Male DH15DTC edit delete
Download


Download


1. Chọn một phần mềm bất kì để thực hiện việc thiết kế trong suốt môn học.

2. Chọn một đối tượng bất kì trong thế giới thực, ví dụ như: sinh viên, môn học, giảng viên,... để thiết kế trên phần mềm (1) một chức năng trên web để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm... cho đối tượng đó.

3. Sau đó chuyển toàn bộ giao diện của phần 2 vào html.

4. Upload tất cả lên Azure trong menu Lab01 theo thứ tự: Thiết kế (link tới file thiết kế ở phần 2) và Hiện thực link tới file html.